1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – Isostar teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Isostar Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Isostar Kodulehel kasutajakonto.

Kasutaja – Isostar teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Isostar Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Isostar Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Isostar poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Kaupmees – Isik, kelle Kaupa või Teenust müüb Isostar.

Koduleht – Internetikeskkond www.intervals.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (Isostar) kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu tingimused – Isostar ja/või Kaupmehe poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Isostar poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Intervals – ”Kalna iela” SIA, Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862, registrikood 45403025153.

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Isostar, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Isostar või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Isostar on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja, Isostar ja Kaupmehe vahelisi suhteid Kohaletoimetamine, Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused, mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Isostar ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

3. Isostar roll ja vastutus

3.1. Isostar võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Isostar Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Isostar. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Isostar. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Isostar ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.

3.2. Isostar ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. Isostar on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Isostar poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Isostar võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. Isostar on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Isostar serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Isostar muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Isostar on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2. Isostar on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.4. Transporditingimused ja nende hinna määrab Isostar või Kaupmees, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

5.5. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele. Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku Isostar kontakteerudes või Kodulehe vahendusel. Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega. Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuse osutamist ja raha tagastamist nõuda, v.a kui Isostar vahendusel Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Isostar on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Isostar sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui Isostar ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

6.4. Isostar kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse  Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Isostar. Isostar ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.8. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

7. Isostar õigus Müügilepingust taganeda

7.1. Isostar on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

7.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

7.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik rahuldada;

7.1.3. Tellitud Kaup puudub Isostar või Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

7.1.4. Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

7.2. Isostar on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Isostar on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Isostar Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

7.3. Kui Isostar on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Isostar, Kasutaja ja Kaupmees vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

8.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

8.3. Isostar ja Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

8.4. Isostar ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate (Isostar mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.5. Isostar ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

8.6. Isostar ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

8.7. Isostar ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Isostar on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

9. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

9.1. Kasutajal on õigus:

9.1.1. nõuda Isostar pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

9.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada Isostar küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. Isostar on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

9.1.3. esitada Isostar pretensioone Isostar tegevuse kohta, samuti esitada Isostar või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe tegevuse kohta on esitatud Isostar, edastab Isostar need Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

9.2. Kasutaja kohustub:

9.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

9.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

9.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

9.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

9.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima Isostar kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

9.2.6. koheselt e-posti teel informeerima Isostar Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Isostar poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

9.2.7. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

9.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

9.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

9.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Isostar ja Isostar vastutab Müügilepingu täitmise eest;

9.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

9.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Isostar tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

9.3.5. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Isostar juures deponeeritud summalt intressi;

9.3.6. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Isostar nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

9.3.7. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

9.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

10. Isostar õigused ja kohustused

10.1. Isostar on õigus:

10.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Kodulehelt, kui Isostar kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

10.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

10.1.3. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja: (i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi; (ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne; (iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Isostar või teisi isikuid; (iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

10.1.4. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

10.2. Isostar ei vastuta ühelgi juhul:

10.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Isostar tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Isostar juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

10.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

10.2.3. Isostar ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Isostar klienditeenindusele;

10.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Isostar juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

11. Poolte teated

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, Isostar ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel, teineteisele avaldatud e-posti aadresside ja telefoniside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva. Hindade, Maksetingimuste ja Transporditingimuste muutmine Kodulehel jõustub selle avaldamise hetkest.

12. Intellektuaalne omand

12.1. Isostar Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Isostar kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Isostar kaubamärk jms on Isostar intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Isostar kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

12.2. Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Kodulehe kaudu, loovutab Kaupmees Isostar intellektuaalse omandi õigused Kaupade ja Teenuste kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, mis kuuluvad avaldamisele Kodulehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste loovutamine ei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees Isostar nende kasutamiseks ainulitsentsi.

12.3. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Isostar kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Isostar seoses teoste, kaubamärkide või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

13. Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine

Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutaja ja Kaupmees, et nad on tutvunud Isostar Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.

14. Kasutustingimuste muutmine

14.1. Isostar on igal ajal õigus ühepoolselt Kodulehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi , Maksetingimusi , Privaatsus- ja Andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

14.2. Isostar soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

15. Muud tingimused

15.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Isostar kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

15.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Isostar ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

15.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja Isostar lahendada läbirääkimiste teel. Kui Isostar keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Isostar pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või nõuda ajsa lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

15.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Isostar ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

15.5. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.